Kompleksowe usługi dla biznesu oraz osób fizycznych


Zapewniamy obsługę prawną podmiotów gospodarczych od ich utworzenia, poprzez bieżącą obsługę prawną aż do zakończenia bytu prawnego podmiotu; reprezentujemy Klientów w negocjacjach z kontrahentami, w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) i pozasądowych, w sporach z organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzimy obsługę transakcji handlowych (umowy, OWU, regulaminy). Realizujemy również pojedyncze zlecenia polegające między innymi na sporządzeniu opinii prawnej, umowy, pozwu, odwołania, wszelkich innych pism procesowych, realizujemy także zlecenia z elementem zagranicznym oraz zlecenia nietypowe.

Osobom fizycznym zapewniamy obsługę w zakresie przygotowania umów oraz dochodzenia roszczeń z umów sprzedaży nieruchomości (mieszkania, lokale użytkowe, grunty) i ruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów zlecenia, o świadczenie usług, umów o pracę, umów darowizny, użyczenia, pożyczki, innych umów cywilnych i umów nienazwanych, intercyz, testamentów. Prowadzimy postępowania z zakresu prawa rodzinnego (małżeństwo, rozwód, separacja, władza rodzicielska, podział majątku byłych małżonków), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, rozliczenia między spadkobiercami), karnego w pełnym zakresie (m.in. wypadki drogowe, przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu, przestępstwa gospodarcze) oraz postępowania o odszkodowania i renty (śmierć najbliższego członka rodziny, kalectwo, błędy medyczne, wywłaszczenia, pozbawienie praw do nieruchomości). Prowadzimy również postępowania z elementem zagranicznym, międzynarodowym.


Specjalizacja


Prawo cywilne
Prawo karne
Prawo karne gospodarcze
Prawo gospodarcze
Prawo umów
Spory sądowe
Nieruchomości
Prawo administracyjne